PRIVACYVERKLARING

BETREFFENDE DE VERWERKING VAN GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET BEZOEK AAN DE WEBSITE
( PRIVACYBELEID )

Op deze pagina worden de methoden en logica beschreven voor de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers (hierna ook “Gebruikers” genoemd) die de website www.btstravel.be raadplegen (hierna ook de “Website”) met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers die deze raadplegen.
Deze informatie geldt alleen voor de website www.btstravel.be en niet voor andere websites die mogelijk door de gebruiker worden bezocht via links.

Identiteit en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke
De Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4 en 24 van de Verordening is AA BTS NV, vertegenwoordigd door de tijdelijke wettelijke vertegenwoordiger, gevestigd te Via San Pietro All’Orto, 10 – 20121 Milaan (MI), tel. 0032.470022000, e-mail: info@btstravel.be. U kunt contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke door te schrijven naar het bovengenoemde adres of door een e-mail te sturen naar het aangegeven e-mailadres.

Doelen van de verwerking en juridische basis
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om de diensten te leveren die toegankelijk zijn via de Website en met name om te reageren op verzoeken om informatie en/of contact die door gebruikers zijn ingediend via de specifieke “Contact” sectie, en om te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit wettelijke voorschriften.

De juridische basis voor de verwerking voor de bovengenoemde doeleinden wordt gevormd door art. 6, lid 1, letter b) van de AVG (“de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen”) en art. 6, lid 1, letter c), genoemd (“de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen”).

Wijze van verwerking
De Verwerkingsverantwoordelijke past passende technische en organisatorische maatregelen toe om ervoor te zorgen dat alleen persoonsgegevens van gebruikers worden verwerkt die nodig zijn voor elk specifiek verwerkingsdoel en om de risico’s van vernietiging of verlies, zelfs per ongeluk, ongeoorloofde toegang of verwerking die niet in overeenstemming is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit beleid, te minimaliseren. De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers kan worden uitgevoerd met behulp van elektronische of geautomatiseerde middelen, met methoden en procedures die strikt noodzakelijk zijn voor het bereiken van de hierboven beschreven doeleinden.

Ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens zal worden uitgevoerd door specifiek door de Verwerkingsverantwoordelijke aangewezen personen die werkzaam zijn op zijn kantoor. Deze personen zullen de gegevens verwerken in overeenstemming met de instructies die zij van de Verwerkingsverantwoordelijke hebben ontvangen, als verwerkers (art. 28 genoemd) of als gemachtigden (art. 29 genoemd) of als specifiek aangewezen personen voor gegevensverwerking zoals vereist door de Verordening en de nationale wetgeving die is aangepast aan de bepalingen van de AVG (Wetgevend decreet nr. 101/2018); hieronder vallen werknemers of medewerkers die belast zijn met de structuren van de verantwoordelijke. De verstrekte gegevens kunnen ook worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke zelf of worden gecommuniceerd aan derden uitsluitend voor de uitvoering van administratieve en boekhoudkundige doeleinden, IT-dienstverleners, managementdiensten, archiveringsdiensten of andere technisch/organisatorische diensten.

Bewaartermijn
De gegevens worden bewaard voor een periode die niet langer is dan noodzakelijk is voor het bereiken van de bovengenoemde doeleinden (“beginsel van beperking van de opslag” zoals bedoeld in art. 5 van Verordening (EU) 2016/679) of op basis van de vervaldatums zoals gedetailleerd aangegeven voor cookies in het cookiebeleid.

Overdracht van gegevens naar het buitenland
De gegevens worden niet overgedragen naar een derde land buiten de Europese Unie of naar internationale organisaties.

Als de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een vereiste om een contract te sluiten, en als de betrokkene verplicht is om de persoonsgegevens te verstrekken, evenals de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens
Afgezien van wat is gespecificeerd voor navigatiegegevens, is de gebruiker vrij om persoonsgegevens te verstrekken in de formulieren opgenomen in de “Contact” sectie. Het niet verstrekken van persoonsgegevens maakt het voor de Verwerkingsverantwoordelijke onmogelijk om te reageren op het verzoek van de gebruiker om informatie en/of contact.

Rechten van de betrokkene
In overeenstemming met art. 15 en volgende van de Verordening heeft de betrokkene het recht om aan de Verwerkingsverantwoordelijke te vragen:

  • toegang tot zijn persoonsgegevens;
  • rectificatie of verwijdering van deze gegevens of beperking van de verwerking met betrekking tot hem;
  • verzet tegen de verwerking;
  • gegevensoverdraagbaarheid zoals bedoeld in art. 20 genoemd;
  • indien de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter a) of artikel 9, lid 2, letter a), genoemd, de intrekking van de toestemming op elk moment zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke maatregelen heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, werkt of de vermeende schending heeft plaatsgevonden, zoals bedoeld in art. 77 genoemd (de Italiaanse toezichthoudende autoriteit is de Garante per la protezione dei dati personali).

Om de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens op de bovengenoemde contactgegevens.

Updates
Het privacybeleid van deze website kan worden bijgewerkt; gebruikers worden daarom uitgenodigd om regelmatig de inhoud ervan te controleren.